Om projektet

Kompetencer på Tværs er et læringssite med guide til refleksion på den enkelte arbejdsplads for at styrke kompetencer i kommunikation og samarbejde på tværs.

Som fagprofessionelle møder vi ofte komplekse og uforudsigelige situationer; derfor har vi brug for at foretage komplekse refleksioner over vores praksis og det tværprofessionelle samarbejde.

Kompetencer på Tværs ser almenmenneskelige relationer som værende nødvendige, for at borgeren oplever sammenhæng på tværs af fag og sektorer. Læringsuniverset er bygget op med udsagn, øvelser og spørgsmål, der kan understøtte refleksion over det tværprofessionelle samarbejde, uanset om det finder sted igennem elektroniske systemer og digitale medier, eller om vi møder hinanden ansigt til ansigt på arbejdspladsen.

Kompetencer på Tværs formidler en tilgang til at samarbejdet, hvor det ses som afgørende, at vi ser og anerkender hinanden som mennesker. Vi ser det som en central professionel kompetence, at vi reflekterer over egen og andres adfærd på en måde, hvor vi ser den andens perspektiv, samtidigt med at vi fastholder vores egen identitet.

 • At deltagerne opnår viden om tværfagligt samarbejde og kan anvende denne viden i egen faglige opgaveløsning.
 • At deltagerne får indsigt i og forståelse for egen og andre faggruppers opgaveløsning i den fællesopgaveløsning og kan anvende denne viden i samarbejdet.
 • At deltagerne opnår viden og kompetencer til at kunne arbejde kvalificeret med en styrket opgaveløsning i praksis gennem tættere relationer og indbyrdes kommunikation.
 • At deltagerne får bevidsthed om og reflekterer over muligheder i egen opgaveløsning i en sammenhængende indsats til gavn for borgeren.

Kompetencer på Tværs ønsker at gøre det enkelt at arbejde sammen på tværs af faggrupper og sektorer. Læringsuniverset kan bruges som inspiration til at tilrettelægge en proces, der tilpasses den konkrete situation.

 • Alle læringsvideos fra Kompetencer på Tværs.
 • Angel, S. og S. Aadal, red. (2014). Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis
  Antallet af borgere med livsstilsygdomme og behov for rehabilitering er stigende – på trods af befolkningens forbedrede sundhedstilstand. Rehabiliterende sygepleje sætter fokus på sygeplejerskens roller og funktioner i rehabiliteringsforløb, som ofte går på tværs af sektorer.
 • Bolton, G og R. Delderfield (2018). Reflective Practice. Writing and Professional Development. Sage.
  Reflecting troughtfully on your work is vital for improving your own self-awareness, effectiveness and professional development.
 • Christoffersen, S (2011). Professionsetik. Om etiske aspekter i arbejdet med mennesker. Forlaget Klim.
 • Dalkjær, D, H. Langberg og T. Ungermann Fredskild, red. (2017). Innovation i sundhedsvæsnet
  Innovation i sundhedsvæsnet beskriver et teoretisk fundament for innovation men giver også konkrete eksempler på, hvordan innovation i sundhedsvæsnet praktiseres, og hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet hermed.
 • Digmann, A, HW Bendix, P Jørgensen og K Møller Pedersen (2017). Ledelse i sundhedsvæsenet.
  På hospitaler, i kommuner og i praksis. Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012, og favner ikke blot hospitalsverdenen, men hele sundhedsområdet. Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.
 • Gino, F (2015): Why Organizations Dont Learn. Harward Business Review 93, no 11. Læs artiklen her. 
 • Gittel, J (2017). The Power of a Simple Idea
  Gittell has developed a theory of relational coordination, proposing that highly interdependent work is most effectively coordinated through relationships of shared goals, shared knowledge, and mutual respect, and supported by frequent, timely, accurate, and problem-solving communication.
  Se videoen her
 • Gittel, J (2017). What is Relationel Coordination?
  Jody Hoffer Gittell, founder of the Relational Coordination Research Collaborative at the Heller School for Social Policy and Management explains the concept and provides some examples of its usage around the world.
  Se videoen her
 • Gullestrup, H og M Rosendal Avnbøg (2016). Pårørende på tværs. Pårørende som deltager i det tværprofessionelle samarbejde.
  Pårørende på tværs er en bog, hvor genstandsfeltet er tværprofessionelt samarbejde med pårørende til borgere med komplekse problemstillinger. Det vil sige problemstillinger, hvor borgeren enten er for mentalt svækket til at tale for sig selv, eller hvor borgeren er under atten eller under værgemål. Formålet med bogen er at ruste kommende velfærdsmedarbejdere til at møde, forstå og rumme pårørende og håndtere sig selv i situationer og konflikter, der ikke findes drejebøger for.
 • Hagelquist, J (2015). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.
 • Hjermitslev, H, T Albrechtsen, B Morthorst Rasmussen, red. (2017). Professionsdannelse på tværs. Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.
 • Holen, M og S Lehn-Christiansen (2017). Drømmen om sammenhæng, Tidsskrift for Professionsstudier 25 Læs artiklen her
 • Høgsgaard, D (2016). Det muliges kunst. Om betingelserne for det tværsektorielle samarbejde i et New Public Managementorienteret sundhedsvæsen, Tidsskrift for ARBEJDSliv, 2016 nr. 3 Læs artiklen her
 • Højholdt, A (2016). Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis
  I Tværprofessionelt samarbejde – i teori og praksis viser forfatteren, hvorfor det er vigtigt at prioritere tværprofessionelt samarbejde, og hvilke krav et sådant samarbejde stiller til de professionelle i omskiftelige og ofte krævende arbejdssituationer.
 • Just, E, og H Nordentoft (2012). Tværfaglig praksis
  Der er et stigende behov for tværfagligt samarbejde i det danske sundhedsvæsen. Denne bog belyser tværfaglig praksis og fokuserer primært på det praktiske felt på sygehuse og i psykiatrien, men med tråde til sociale institutioner, ambulante enheder og primær sundhedstjeneste.
 • Jørgensen, K, red. (2014). Kommunikation – for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag.En lærebog, der dækker faget kommunikation på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og som også er relevant for medicinstuderende og uddannet personale.
 • Jørgensen, Digmann (2016): Grænsekrydsende ledelse og samarbejde. Gyldendal Business.
 • Kamp, A og B Dybbroe (2016). Teams, tests og tværprofessionelle relationer – arbejdet i psykiatrien i forandring Tidsskrift for ARBEJDSliv, 2016 nr. 3
  Læs artiklen her 
 • Lehn-Christiansen, S (2016). Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis
  Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis beskriver de centrale udfordringer i samarbejdet på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen. Dette samarbejde er afgørende for at sikre gode og sammenhængende patientforløb, men der findes ingen lette veje til målet.
 • Lehn-Christiansen, S (2016). Kampen om tværsamarbejdet, Tidsskrift for ARBEJDSliv 2016 nr. 4 Læs artiklen her
 • Naima Mikkelsen, E og A Pedersen (2016). Problemer i det tværfaglige, tværorganisatoriske, tværsektorielle samarbejde i psykiatrien, Tidsskrift for ARBEJDSliv, 2016 nr. 3 Læs  artiklen her
 • Rasmussen B (2001). Kærlighed og Tillid i det tværfaglige samarbejde. Artikel i Nielsen og Knudsen (2001) Antologi om tværfagligt samarbejde. Aabenraa: UFC Børn og Familier. Læs artiklen her 
 • Riber, J (2005). Forstået og forstyrret. Om systemisk og narrativ pædagogik. Hans Reitzels Forlag.
 • Schein, E (2010). Hjælp. Om at tilbyde og modtage hjælp. Gyldendal Business.
 • Seneca, A (2017). Uddrag fra oplæg på Konferencen Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i maj 2017.
  Se videoen her
 • Sørensen, K, D Eifer og M Egelund Olsen, red. (2018). Udviklingshæmning – en grundbog. Forlaget Oligo.
  Grundbogen kommer hele vejen rundt om mennesket med udviklingshæmning. For udviklingshæmning er en tværfaglig opgave og udfordring, der involverer mange fag.
 • Teknologisk Institut (2013). Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område. ISBN: 978-87-92324-40-5 Læs rapporten 
 • Ullebjerg, I og P Jensen (2011). Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis. Forlaget Klim.
  Mellem Ordene skriver sig ind I et praksisfelt, der omhandler alle relationsprofessioner. Mellem Ordene handler om mødet mellem professionsudøver og den anden.
 • Vestergaard, B (august 2018). Byg bro mellem siloerne. Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb.
 • Vestergaard, Bo m.fl. (2017). Oplæg om relationel koordinering og arbejdet i praksis med relationel koordinering.
  Se videoen her
 • Viden på Tværs – Styrk samarbejde om kerneopgaven. Et gratis, videobaseret undervisningsforløb, der guider jeres arbejdsplads til at skabe fælles forståelse af kerneopgaven og til at få øje på styrker i jeres samarbejde og muligheder for at forbedre det.
  Se Viden på Tværs

Kompetencer på Tværs er et læringsunivers om tværprofessionelt samarbejde udviklet for Sammen om Velfærd.

Læringsuniverset, Kompetencer på Tværs, er udviklet af et tværprofessionelt projektteam af undervisere fra University College SYD, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens.

Tak til syddanske kommuner og Region Syddanmark for at stille viden og medarbejdere til rådighed for projektet.